FØLG OSS      

Om Oss

Om Oss
Velkommen til et av Trøndelags største nettverk innen næringsliv og business. Verdal Næringsforum består av bedrifter over hele Norge, som ønsker å være i front når det kommer til utvikling, læring og samarbeid. Vi er totalt over 225 små og store medlemsbedrifter innenfor alle bransjer. 

Vår rolle er å ivareta næringslivets interesser og tilby arenaer for utvikling og vekst. I tillegg legger vi til rette for kontakt mellom kommunen, andre offentlige myndigheter og næringslivet. Verdal Næringsforum sørger for relasjonsbygging, attraktive møteplasser, og skaper identitet for fellesskap og samarbeid. Vi inspirerer bedrifter til å gjøre utfordringer til muligheter, og jobber for økt innovasjon, kompetanseheving og utvikling i medlemsbedriftene. Vi arbeider kontinuerlig med positiv markedsføring av næringslivet og regionen, samt arbeid for rekruttering av kompetent arbeidskraft. 

Verdal Næringsforum er også med som arrangør ved flere av aktivitetene i Verdal. Blant andre Øras dager, Boligdag Verdal, Industriens Dag m.m. 

VÅRE SATSNINGSOMRÅDER

VÅRE SATSNINGS- OMRÅDER

Attraktive møteplasser
Attraktive møteplasser
VNF er et nyttig nettverk der vi skaper nye relasjoner og samarbeid mellom medlemsbedriftene. Vi skaper og legger til rette for viktige møteplasser og arenaer for nettverksbygging og allianser. Samtidig har vi et utstrakt samarbeid med sentrale aktører i regionen. Vi gjennomfører og tilrettelegger for aktiviteter og arrangement. For et levende sentrum og en attraktiv region.
Fokus på fornying og utvikling
Fokus på fornying og utvikling
VNF skal bidra til økt innovasjon, kompetanseøkning og forskningskontakt i medlemsbedriftene med særlig vekt på SMB sine behov for slik kontakt.

I løpet av året tilbyr VNF et bredt spekter av kurs, foredrag, seminarer og medlemsmøter for læring, faglig input og inspirasjon.
Næringspolitisk aktør
Næringspolitisk aktør
VNF bidrar til å få gjennomslag for viktige saker for medlemsbedriftene. Vi skal gi våre medlemsbedrifter en stemme utad og være en tydelig pådriver der beslutningene tas. Vi skal representere næringene på vegne av felleskapet herunder medlemmenes rammevilkår. Å forene kreftene betyr at vi kan øke vår felles rolle, kraft og styrke.
se noen av våre prosjekter
Mål/visjon

Vi skal bygge Verdal sammen


Sammen sørger vi for at regionen fortsetter å være sterk og attraktiv, fremmer næringslivets interesser og sikrer kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo, arbeide og leve i Verdal og omegn.

Som en medlemsorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner, jobber Verdal Næringsforum for at vi fortsatt skal være en sterk og attraktiv region
Vedtekter
Medlemmer
og medlemsfordeler
Administrasjon, styret
og kontaktpersoner
Personvern

Våre fagråd

Verdal Næringsforums fagråd jobber aktivt for å skape gode rammebetingelser for bransjen og næringslivet. Vi skal ivareta medlemsbedriftenes felles interesser gjennom å arrangere bransjemøter, bidra til faglig nettverksbygging og være en pådriver for utvikling av fellesprosjekt og bedre vilkårene innenfor sine felt. Fagrådene består av representanter fra våre medlemsbedrifter, og er administrasjonens forlengende arm innenfor de respektive bransjer og fagmiljøer. 
Kreativ kraft og opplevelser
Kreativ kraft og opplevelser
Aktuelt for aktører innen reiseliv, restauranter, kultur, idrett, kreative næringer, lokal mat, servering, overnatting, arrangement, med flere.
Bygg, anlegg og industri
Bygg, anlegg og industri
Fagrådet er aktuelt for rådgivere, entreprenører, arkitekter, eiendomsutviklere, leverandører, aktører innen anlegg/industri, infrastruktur, prosessindustri, prosjektering, underleverandører, med flere. 
Levende sentrum
Levende sentrum
For aktører innen butikk/nisjebutikk, kjøpesenter, frisør, treningssenter, handel, service, med flere.Verdal skal være et aktuelt og relevant sted, med et aktuelt og relevant næringsliv.

 

Storhandel
Storhandel
Vi representerer en stor andel næringsliv som er i kategorien. ​​​​​​For aktører innen bilnæringa, bygg-/industrihandel o.l. 
ta kontakt med våre fagråd

For et bærekraftig næringsliv og samfunn

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Verdenssamfunnet har i fellesskap definert de mest sentrale utfordringene for en bærekraftig utvikling, og er tydelige på at næringslivet er en del av løsningen og må ta ansvar.

Det krever enda mer samarbeid mellom aktører og på tvers av sektorer og verdikjender. Vårt mål er at våre medlemsbedrifter skal styrkes gjennom bærekraftig omstilling. Vi vil legge til rette for å bidra til læring og innsikt på tvers av bransjene, etablere samarbeidsarenaer, samt engasjere oss i prosjekter som vil det beste for næringslivet og sikre bærekraftig vekst. Dette gjelder spesielt følgende bærekraftsmål:
 
 • Bærekraftsmål 4: GOD UTDANNING - Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. 
   
 • Bærekraftsmål 8: ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST - Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. 
   
 • Bærekraftsmål 9: INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR - Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon. 
   
 • Bærekraftsmål 11: BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN - Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. 
   
 • Bærekraftsmål 17: SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE - Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fonye globale partnerskap for bærekraftig utvikling. 

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål