FØLG OSS      

Vedtekter

VEDTEKTER FOR VERDAL NÆRINGFORUM
Vedtatt i Årsmøte 30. mars 2022


§ 1 FORMÅL
Verdal næringsforum (VNF) som er et frittstående organ, skal bidra til å styrke kontakter mellom kommunen, andre offentlige myndigheter og næringslivet, og være en aktiv pådriver i arbeidet med å fremme næringsutvikling for sine medlemmer.

§ 2 MEDLEMMER I VERDAL NÆRINGSFORUM
Som medlemmer i Verdal næringsforum kan følgende opptas;
 • Bedrifter/foretak
 • Institusjoner
 • Verdal kommune
 • Foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner som arbeider med nærings -og ideutvikling i kommunen.
Medlemskapet løper til det er sagt opp skriftlig. 

§ 3 MEDLEMSKONTINGENT
Virksomheten i Verdal næringsforum finansieres gjennom medlemskontingent fra medlemmene og inntekt fra arrangement og kurs, som er godkjent av styret. Medlemskontingent fastsettes i det ordinære årsmøte for 1 år av gangen. Medlemmer som ikke betaler sin kontingent innen forfall og purring, kan miste retten til fortsatt medlemskap.

Medlemskapet gjøres gjeldene etter mottatt innbetaling.

§ 4 ØKONOMI
Verdal næringsforums drift er basert på;
 • Medlemskontingent/serviceavgift fra medlemmer
 • Driftstilskudd fra Verdal kommune
 • Inntekter fra egen virksomhet overfor egne medlemmer
 • Prosjektfinansiert aktivitet

§ 5 ÅRSMØTE
Årsmøte er VNFs høyeste organ og skal holdes hvert år innen utgangen av mars. Medlemmene innkalles med minst 4 ukers varsel.

Ekstraordinært årsmøte holdes hvis styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. For det ekstraordinære årsmøtet gjelder for øvrig samme regler som i det ordinære årsmøte.

Alle møtende medlemmer som har betalt forfalt medlemsavgift, har stemmerett. Årsmøte velger møteleder. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, med unntak av saker som er nevnt i paragrafene 9 og 10. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme.

På det ordinære årsmøte behandles følgende saker;
 1. Styrets årsberetning med regnskap, noter og revisors beretning.
 2. Fastsette revisors og styremedlemmenes godtgjørelse.
 3. Fastsette medlemskontingent for neste år.
 4. Valg.
 5. Andre saker som styret legger fram. Budsjett og arbeidsplan legges fram til orientering.
Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være innkommet til styret innen 2 uker før årsmøte. 

Ved årsmøte har medlemsbedrifter stemmerett med 1 stemme hver.

Det skal føres protokoll fra årsmøte. Protokollen føres av den som årsmøte har utpekt som protokollfører. Protokoll signeres av to av de tilstedeværende medlemmene i tillegg til protokollfører.

§ 6 VALG
§ 6.1 STYRE OG GRUPPESTYRER

Verdal næringsforum ledes av et hovedstyre på fem til sju medlemmer som velges av årsmøte. Styret skal være mest mulig representativt for de næringer forumet omfatter. Styret velger en nestleder blant styrets medlemmer. Hovedstyremedlemmene velges for to år av gangen, slik at halvparten av hovedstyremedlemmene er på valg hvert år. Rådmannen har fast styreplass og utpeker selv sin vararepresentant. Næringsforumet organiserer sin virksomhet gjennom ulike fagråd. Organisering av fagrådene skjer igjennom hovedstyret.

Fagrådene består av fem til sju medlemmer som velges av årsmøte.

Medlemmene i fagrådene velges for to år, og på en måte som gjør at halvparten avfagrådsmedlemmene er på valg hvert år.

§ 6.2 STYRELEDER
Årsmøte velger styreleder for ett år blant de som er valgt inn i styret.

§ 6.3 FAGRÅDSLEDER
Årsmøte velger fagrådsledere for ett år av gangen blant de som er valgt inn i fagrådet.

§ 7 ARBEIDSOPPGAVER
§ 7.1 STYRETS ARBEIDSOPPGAVER

Styret leder VNF i samsvar med vedtekter og fullmakter gitt av årsmøte. Styret gjør bindende vedtak om igangsetting av tiltak/prosjekter i samsvar med VNFs formål og strategiplan/budsjett som er framlagt for årsmøte.

Styret ansetter daglig leder og fastsetter lønn og arbeidsvilkår gjennom instruks. Styret skal sørge for en bemanning som samsvarer med de arbeidsoppgavene som skal løses.

Styret skal ha regelmessige møter og sammenkalles av styrets leder eller når minst 2 styremedlemmer ber om det. Med innkallingen skal det følge saksliste.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Det føres protokoll fra møtene som styret undertegner. Styret fastsetter for øvrig selv sin forretningsorden, herunder om det velges å opprette et arbeidsutvalg som kan støtte daglig leders arbeid med en hyppigere møtevirksomhet.

§ 7.2 FAGRÅDENES ARBEIDSOPPGAVER
Fagrådene skal arbeide med næringspolitiske oppgaver innenfor sine fagfelt, bidra til samarbeid mellom bedrifter og næringer, samt fungere som høringsinstans for kommunen og rapportere til styret i VNF.

§ 8 VALGKOMITE
Årsmøtet velger en valgkomite på 3 medlemmer. Valgkomiteen skal inngi innstilling i god tid før årsmøte i henhold til kandidater til de verv som skal besettes på årsmøte. Innstillingen skal vedlegges saksdokumentene som utsendes før årsmøtet.

Komitemedlemmene velges for 2 år av gangen.

§ 8.1 VALGKOMITEEN ARBEIDSOPPGAVER
Valgkomiteen skal finne fram til aktuelle kandidater til styret i god tid før årsmøte, etter å ha innhentet innstillinger og forslag fra fagrådene.
Valgkomiteen innstiller til godtgjørelse på honorar til styret.

§ 9 VEDTEKSENDRINGER/OPPLØSNING AV VNF
Vedtektsendringer kan bare vedtas av årsmøte, og da med minst 2/3 av de avgitte stemmene.

§10 OVERTAKELSE/FUSJON
Overtakelse av, eller fusjon med, andre foreninger som driver sin virksomhet innenfor formålsparagrafen i disse vedtekter, kan gjennomføres ved ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall som ved oppløsning


Forslag om oppløsning av VNF krever for å bli vedtatt minst 2/3 av de avgitte stemmene og av minst ½ av medlemmene tilstede avgir stemme. Hvis begge disse krav ikke er oppfylt, kan oppløsningen vedtas på den påfølgende årsmøte, eventuelt ekstraordinær årsmøte, med minst 2/3 av avgitte stemmer.

Ved oppløsning av VNF, skal alle aktiva tilfalle formål som fremmer næringsutvikling i kommunen. Tildeling vedtas ved årsmøte med simpelt flertall.